Em biết đang quay video nên nhất quyết không bỏ khẩu trang